Viisi asiaa, jotka sinun tulisi tietää tekoälystä

15 marras 2018
2289
0

Tekoäly esiintyy julkisessa keskustelussa vinhaan tahtiin, mutta käsitteen sisältö tuntuu vaihtuvan puhujasta toiseen. Tekoälyllä viitataan joukkoon erilaisia teknologioita, ja siihen liittyy myös visaisia eettisiä kysymyksiä.

1. Tekoälyn määritelmät

Tekoälylle ei ole olemassa yhtä universaalia määritelmää. Tekoälyllä voidaan tarkoittaa tietojenkäsittelytieteen alaa, joka tutkii älykkäitä toimijoita ja pyrkii rakentamaan niitä. Toisaalta tekoälynä pidetään koneita tai ohjelmia, jotka suorittavat tarkasti rajattuja tehtäviä ihmisen määräämistä lähtökohdista. Kaikki tällä hetkellä olemassa oleva tekoäly on niin sanotusti heikkoa – sillä ei ole tietoisuutta tai ihmisen kaltaisia kognitiivisia kykyjä.

2. Tekoäly – kuten kaikki tekniikka – pohjautuu matematiikkaan

Kaikki tekniikka perustuu kuuluisille ”ykkösille ja nollille” eli konekielelle. Konekieli pohjautuu binäärilukujärjestelmään, jossa kaikki luvut ilmoitetaan merkkien 1 ja 0 avulla. Myös matemaattinen logiikka on vakiintunut käyttämään lukuja 1 ja 0 kahden tilan ilmoittamiseen: 1 = tosi, 0 = epätosi. Tekoäly on aiemmin hyödyntänyt loogista päättelyä toiminnassaan paljonkin, mutta nykyään käytetympi menetelmä on neuroverkkojen mahdollistama syväoppiminen. Neuroverkko on laskennan malli, joka pyrkii yhdistämään ihmisaivojen toimintaa ja matemaattista logiikkaa.

Kielen mallintamisessa tekoäly on todettu tehokkaammaksi kuin ihmisten yritykset mallintaa kieltä, jotka perustuvat omiin käsityksiimme kielen rakenteista ja säännöistä.

3. Tekoäly osaa ’lukea’ suuria tekstimassoja – paremmin kuin ihminen?

Tekoälyä, tarkemmin ottaen koneoppimista, hyödynnetään monilla humanistisen tutkimuksen aloilla. Sen avulla voidaan tutkia uusia digitaalisen ajan ilmiöitä, kuten sosiaalisen median tekstejä ja verkostoja, mutta myös klassisia humanistisia kysymyksiä. Kirjallisuudentutkimuksessa tekoälyn avulla on pyritty saamaan tarkempi kuva eri aikakausien kirjallisuudesta, tutkimalla paljon suurempaa määrää teoksia kuin yksittäinen ihminen kykenee lukemaan. Myös kielen mallintamisessa tekoäly on todettu tehokkaammaksi kuin ihmisten yritykset mallintaa kieltä, jotka perustuvat omiin käsityksiimme kielen rakenteista ja säännöistä.

Ongelmana ei usein ole tiedon määrä, vaan tiedon hyödyntämisen vaikeus. Tiedämme esimerkiksi, että lastensuojelun asiakkuus periytyy herkästi, mutta kierrettä ei silti ole onnistuttu katkaisemaan.

4. Tekoäly ei ole taikaa

Joskus tekoälyä pidetään ’taikakaluna’, johon syötetään dataa ja joka antaa meille vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Tekoäly ei kuitenkaan voi oppia tekstistä asioita joita siellä ei ole. Esimerkkinä toimii Espoossa vuonna 2017 aloitettu kokeilu, jossa tekoälyn käsiteltäväksi annettiin valtava määrä tietoa espoolaisten sote-palvelujen käytöstä ja diagnooseista. Tarkoitus oli kerätä tietoa eri palveluiden vaikutuksista, ja muun muassa ennakoida lastensuojelun asiakkaaksi päätymistä. Tuloksia on pidetty lupaavina, mutta kritisoijat  muistuttavat, että ongelmana ei ole tiedon määrä, vaan tiedon hyödyntämisen vaikeus. Tiedämme esimerkiksi, että lastensuojelun asiakkuus periytyy herkästi, mutta kierrettä ei silti ole onnistuttu katkaisemaan.

5. Tekoälyyn liittyy kiperiä eettisiä kysymyksiä

Tekoälyä on syytä tarkastella myös eettisestä näkökulmasta. Tekoäly on ubiikki ilmiö, ja on tärkeää, että sen toiminnan eettisyydestä keskustellaan ja erilaisten tekoälyjen toimintaa analysoidaan. Tekoälyn eettisyyttä voidaan pohtia havainnollistuksen kautta: miten tekoäly esimerkiksi vaikuttaa työmarkkinoihin ja minkälaisia eettisiä implikaatioita sillä on etenkin tulevaisuudessa? Tämänkaltaiset eettisyyteen ja moraaliin liittyvät valinnat ovat nykyään aina yritysten ja ohjelmoijien arvovalintoja, ja niihin liittyvät kysymykset ovat moniulotteisia. Kuinka esimerkiksi voidaan perustella se, keitä tieliikenteen käyttäjiä robottiauton tulisi suojella vikatilanteessa?

Kirjoittajat Saara Suominen, Petra Lankinen ja Juuso Karvonen vetivät opetuskerran tekoälyn perusteista oppimolaisille syksyllä 2018.