Tutkimusmenetelmiä käytännössä

2 marras 2017
2628
0

Syksyn 2017 Oppimon vertaisoppimiskerrat pärähtivät käyntiin Juhani Virran ja Viivi Eskelisen työpajalla eri tutkimusmenetelmistä. Opetuskerralla ei keskitytty ainoastaan vertaamaan kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien eroja, vaan myös pohtimaan niiden sovelluskohteita syvemmin.

Aluksi kerrattiin laadullisten (kvalitatiivinen) ja määrällisten (kvantitatiivinen) menetelmien hyviä ja huonoja puolia ja kukin oppimolainen kertoi, mitä metodeja omalla alalla yleensä käytetään. Kun kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä piti verrata käytännössä, valittiin aihe ja lähestyttiin sitä eri menetelmin.

Kaksi tapaa lähestyä Konmari-ilmiötä

Konmari-ilmiö on ollut tapetilla viime vuosina. Marie Kondōn kirjaan pohjautuva siivousmenetelmä on villinnyt ihmisiä laajasti ympäri maailman. Yksi havainnollistava tapa kuljettaa molempia mentelmiä rinnakkain oli pohtia, miten Konmari-ilmiötä lähdettäisiin tutkimaan eri menetelmin.

Määrällinen tutkimus ilmiöstä saattaisi testata Marie Kondon väitteitä Konmarin positiivisista vaikutuksista onnellisuuteen pitkittäistutkimuksella kolmen ryhmän kautta:

  1. Ensimmäinen ryhmä lukisi Konmari-kirjan ja siivoaisi kämppänsä sen ajatusten mukaan.
  2. Toinen ryhmä siivoaisi kämppänsä vapaasti valitsemallaan tavalla.
  3. Kolmas verrokkiryhmä ei tekisi mitään.

Ryhmien onnellisuutta mitattaisiin kyselyillä, jotta saataisiin selville, oliko Konmarilla väitetyn kaltainen positiivinen vaikutus elämänlaatuun.

Laadullinen tutkimus taas saattaisi haastatella Konmaria kokeilleita ihmisiä ja analysoida Konmarin merkitystä heidän elämässään.

Erilaiset tutkimusmenetelmät ja niiden väliset erot terottuivat ja käytännön esimerkit tutkimuksen teosta olivat havainnollistavia. Osallistava ja keskusteleva ote aiheeseen, joka saattaa hieman jännittää joitakuita, osoittautui nappivalinnaksi.

Vaikka osaammekin nyt suhtautua kriittisesti Konmari-ilmiön väitteisiin, työpaja myös innosti siivoamaan koko kämpän! Ehkäpä siitä voisi tehdä oman pienen tutkimuksen (n=1), jossa vertailisi omaa elämänlaatuaan ennen ja jälkeen siivouksen…

PS.

Opetuskerralla tarkasteltiin myös erästä tutkimusta kriittisesti ja toteutettiin pikaiset määrälliset ja laadulliset tutkimukset oppimolaisista. Selvitimme, millainen on keskimääräinen oppimolainen. Tämä tehtävä havainnoillisti käytännössä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eroja ja siten myös eroja sen suhteen, millaisia tuloksia eri tutkimusmenetelmillä on mahdollista saada.

Kirjoittajat: Anna Ketola ja Ella Rouhe